Back to Search

Search Results - Andile Mji nebunandzi betibalo

Cover thumbnail - Andile Mji nebunandzi betibalo

Andile Mji nebunandzi betibalo

Reading level
Longer paragraphs
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Glanice Masilo
Translator/Versioner
Simangele Khoza
Illustrator
Kamogelo Matlawe
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Andile Mji wakhula angumfana lomncane lotsandza kubala tinombolo nekufundza sikhatsi. Nyalo unguchwepheshe wesifundvo setibalo. Lencwadzi yetindzaba ingulenye yeluchungechunge lolumayelana Nebantfu baseNingizimu Afrika Labamnyama labatfola imphumelelo Kusayensi, iThekinoloji, Bunjinyela, kanye Netibalo (STEM). Lendzaba icanjwe yaphindze yabhalwa ngeSetswana, njengencenye yephrojekthi yetintfo tekufundza te-Zenex Ulwazi Lwethu ya-2020.

Read online
Download book